Hôm nay : Thứ tư, 21 Tháng 2 2018 12:32
Bạn ở đây : Trang Chủ Kiến Thức Môi Trường Các thủ tục môi trường của doanh nghiệp
Các thủ tục môi trường của doanh nghiệp

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Với doanh nghiệp các thủ tục môi trường cần có như sau:

  1. Đánh giá tác động môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường khi lập dự án đầu tư;
  2. Xin giấy phép xả nước thải đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả nước thải vào môi trường;
  3. Xin giấy phép khai thác nước nước ngầm (giếng khoan), nước mặt (sông, suối, hồ...) đối với trường hợp khai thác để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;
  4. Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hai đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát thải chất thải nguy hại;
  5. Lập báo cáo hoàn thành sau khi hoàn thành các hạng mục đã cam kết trong các thủ tục môi trường trên ;
  6. Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 02 lần/năm, nộp cho cơ quan quản lý trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm.